Tietoa tietosuojasta

Tarjoamani palvelut eivät ole terveydenhuoltolain alaisia, joten en tee käynneistä potilasasiakirjamerkintöjä. Kirjaan ohjauksista tietoa paperille yhdessä asiakkaan kanssa hänen ensimmäisellä käyntikerrallaan sovitulla tavalla. Nämä merkinnät eivät sisällä sosiaaliturvatunnuksia tai muita yksilöiviä tunnistetietoja, kuten tietoja asiakkaan työ-, opiskelu- tai asuinpaikasta. Laskutusta varten keräämäni tiedot tuhotaan asiakassuhteen päätyttyä (6 kk viimeisimmästä käynnistä).

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Tutkiva ote, Joensuu
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Tiina Sotkasiira, tiina@tutkivaote.fi, p. 0407166107
 3. Rekisterin nimi
  Ohjaus- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilön vapaaehtoinen yhteydenotto verkkosivujen kautta
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja ohjauksen varaaminen.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut yhdessä sovitut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja saadaan: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä (jos tilaa uutiskirjeen tai ottaa yhteyttä verkkosivun kautta) sekä sähköpostitse ja puhelimitse.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).