Ohjauksessani yhdistyvät kirja- ja kokemustieto

Nimeni on Tiina Sotkasiira. Laulunopettajani mukaan supervoimani on kyky rauhoittaa itseni kehollisesti. Se, että tunnen itseni päästä varpaisiin, luo turvaa, kun harrastan laulamista. Saan myös ohjattaviltani usein palautetta siitä, että tunnun heistäkin turvalliselta ja luotettavalta.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja työskentelen päätoimisesti Itä-Suomen yliopistossa. Valmistuin sertifioiduksi TRE-ohjaajaksi (Certified TRE Provider®) vuonna 2020 ja olen siitä lähtien toiminut sivutoimisena ohjausalan yrittäjänä Joensuussa. Keväällä 2023 valmistuin keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi Tuntumaa oy:n koulutuksesta. Minulla on myös aikuisopettajan pedagoginen pätevyys ja olen suorittanut psykologian perusopinnot. Olen Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen.

Tälle ehkä yllättävältä vaikuttavalle ammatilliselle yhdistelmälle on selityksensä. Tutkijan työssä, jota monet pitävät kutsumusammattina, kohtaan aika ajoin liiallisen työkuormituksen vuoksi uupuneita työtovereita. Olen myös itse kokenut työuupumuksen oireita. Tukeakseni omaa jaksamistani aloin ottaa selvää erilaisista keinoista säädellä työhöni liittyvää psyykkistä ja fyysistä kuormitusta. Tällöin tutustuin TRE-menetelmään ja päätin kouluttautua sen ohjaajaksi.

Olen erikoistunut ohjaamaan TRE-harjoitusta fyysisten jännitysten purkamiseen sekä stressin säätelyyn tähtäävänä harjoituksena. Teen ohjaustyötä tutkivalla otteella. Hankin TRE:stä ja kehollisista menetelmistä uutta ja tutkittua tietoa, jota käytän asiakkaitteni hyväksi. Ohjaan myös heitä käyttämään tutkivaa otetta harjoituksessaan. Myönteisen utelias suhtautuminen itseen ja oman kehon toimintaan auttaa tulemaan tietoisemmaksi omista tarpeista. Harjoittelun myötä on mahdollista löytää uusia voimavaroja niiden täyttämiseen.

Kouluttauduin työnohjaajajaksi saadakseni lisää välineitä asiakaskohtaamiseen ja kehollisen tiedon työstämiseen. TRE:n kautta olin oppinut ohjaamaan asiakkaita havaitsemaan ja nimeämään kehotuntemuksia, mutta halusin kehittää osaamistani sen suhteen, mitä näillä tuntemuksilla sekä niiden tuottamalla tiedolla voisi ja tulisi tehdä. Nyt ajattelen, että kehotuntemukset ovat ikään kuin raakatietoa tai dataa, joka voidaan sisäistää informaatioksi. Ohjauksessa niitä työstetään ymmärrykseksi ja keholliseksi viisaudeksi, joka auttaa tekemään omien arvojen mukaisia valintoja työssä ja muussa arjessa.

Ohjaamani TRE on tarkoitettu kehollisen minän tutkimiseen ja yhteyden rakentamiseen kehollisen ja tietoisen minän välillä. Se on itsehoidollinen prosessi, jossa pääpaino on ohjattavan omassa harjoituksessa. Antamani työnohjaus puolestaan hyödyntää erilaisia menetelmiä, jotka valitaan ohjattavan tarpeiden mukaan. Yhdessä ohjattavan kanssa tutkimme hänen tilannettaan ja jalostamme tiedosta, tunteista ja tuntemuksista tukea ja voimia ratkaista työelämän pulmia.

Ohjaajana olen kiinnostunut jokaisesta asiakkaastani ja heidän tavoitteistaan. Pyrin tukemaan kunkin yksilöllistä prosessia. En ole psykologi enkä terapeutti, vaan TRE-ja työnohjaaja sekä tutkijana ja opettajana myös kokenut ja luotettava ihmissuhdetyön ammattilainen. Yhteiskuntatieteiden asiantuntijana ymmärrän myös yhteisössä ja ryhmässä toimimisen pelisääntöjä. Tutkimusten pohjalta tiedämme, että yhteiskunnan rakenteisiin liittyvät epätasa-arvoisuudet heikentävät hyvinvointia. Sekä työnohjausta että TRE:tä voi käyttää myös sen tutkimiseen, miten olemme ja toimimme suhteessa muihin ihmisiin ja laajemmin yhteiskuntaan.

Kunnioitan jokaisen ohjaukseeni hakeutuvan henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Pyrin tietoisesti siihen, etten syrji tai saa ketään tuntemaan itseään muita huonommaksi. Tämä koskee niin sukupuoleen, seksuaalisuuteen, rodullistamiseen kuin esimerkiksi taloudelliseen ja koulutustaustaan liittyviä eroavaisuuksia.